Translation :Kostis Skalioras M.Theodoropoulou

Directing and Designing :Titina Chalmatzi.

Actors: Arto Apartian,Konstantinos Konstantopoulos.Antonis Pallis.Giorgos Giannoutsos.Eleni Filippa,Anny Maheropoulou.Antonis Diamantis.photographer T.Vekopoulos.

Magiko Theater-Theater Jehny karezi.