Michel de Ghelderode:Escurial,L’Ecole des Bouffons.Translation :Kostis Skalioras M.Theodoropoulou
Directing and Designing :Titina Chalmatzi.
Actors: Arto Apartian,Konstantinos Konstantopoulos.Antonis Pallis.Giorgos Giannoutsos.Eleni Filippa,Anny Maheropoulou.Antonis Diamantis, photographer T Vekopoulos
Magiko Theater-Theater Jehny karezi.